Το Trichoindo είναι ένα ερευνητικό έργο με τίτλο «Αξιοποίηση επαγόμενων φυτικών πτητικών από παρασιτοειδή Trichogramma» (ακρωνύμιο Trichoindo) που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» και υλοποιείται στα εργαστήρια του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Αντικείμενο του έργου είναι η απομόνωση και ταυτοποίηση πτητικών ουσιών από φυτά τομάτας που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ωοπαρασιτοειδών του γένους Trichogramma.