Αξιοποίηση επαγόμενων φυτικών πτητικών από παρασιτοειδή Trichogramma» (ακρωνύμιο Trichoindo)

Ξεκίνησε στο ΜΦΙ η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση επαγόμενων φυτικών πτητικών από παρασιτοειδή Trichogramma» (ακρωνύμιο Trichoindo) που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ».