Εργαστήριο Βιολογικής καταπολέμησης

Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης

Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο παρακαλούμε δείτε εδώ

 • Μελέτη της παρουσίας και καταγραφής των κοκκοειδών εντόμων στην Ελλάδα και την ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης των πληθυσμών τους και βιολογικής αντιμετώπισης.

Τα κοκκοειδή έντομα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο ως προς την ξεχωριστή μορφολογία τους όσο και ως προς την εξελικτική τους σχέση με το περιβάλλον. Επίσης πολλά είδη κοκκοειδών αποτελούν σημαντικούς εχθρούς διαφόρων καλλιεργούμενων φυτών. Η συστηματική καταγραφή των κοκκοειδών εντόμων της χώρας μας υπολείπεται σημαντικά των αντίσοιχων γειτονικών χωρών όπως πχ η Ιταλία και η Τουρκία. Η καταγραφή των ειδών που απαντώνται στην Ελλάδα είναι σημαντική για μελέτες βιοποικιλότητας και για τη διαπίστωση νέων ειδών που εμφανίζονται κατά καιρούς. Επίσης, λόγω της μορφολογίας τους η καταπολέμησή τους έχει αρκετές δυσκολίες και η αξιοποίηση βιολογικών παραγόντων συμβάλει στον καλύτερο έλγχο των πληθυσμών τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις

P.G. Milonas, G.K. Partsinevelos and Y. Ben-Dov. 2013. First record of Rhodania occulta Schmutterer (Hemiptera: Pseudococcidae) in Greece. Hellenic Plant Protection Journal 6: 67-68.

Milonas P.G., F. Kozar, and D.C. Kontodimas. 2008. New data to the scale insects (Homoptera: Coccoidea) in the Greek entomofauna. Hellenic Plant Protection Journal, 1: 32-34.

Milonas P.G. and F. Kozar. 2008. Check list of mealybugs (Homoptera: Pseudococcidae) in Greece: 3 new records. Hellenic Plant Protection Journal, 1: 35-38.

Panagiotis G. Milonas , Dimitrios Ch.Kontodimas, Angélique F. Martinou. 2011. A predator’s functional response: influence of prey species and size. Biological Control, 59: 141-146. doi: 10.1016/j.biocontrol.2011.06.016.

 1. Αλληλεπιδράσεις και συμπεριφορά αρπακτικών και παρασιτοειδών εντόμων (Ενδοσυντεχνιακή θήρευση, Λειτουργική Αντίδραση)

Η κατανόηση τη συμπεριφοράς των ωφελίμων εντόμων είναι σημαντική για την καλύτερη αξιοποίησή τους ως παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης. Η συμπεριφορά τους επηρεάζεται και σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την παρουσία άλλων ειδών φυσικών εχθρών (ενδοσυντεχνιακή θήρευση) και είναι πολλές φορές πυκνοεξαρτώμενη (καννιβαλισμός, θήρευτική ικανότητα).

Σχετικές δημοσιεύσεις

N. E. Papanikolaou, P. G. Milonas, D. C. Kontodimas, N. Demiris and Y. G. Matsinos. 2014 Life table analysis of Propylea quatuordecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae) at constant temperatures. Annals of the Entomological Society of America107(1): 158-162.

N. E. Papanikolaou, P. G. Milonas, D., N. Demiris, D. Papachristos and Y. G. Matsinos. 2014. Digestion Limits the Functional Response of an Aphidophagous Coccinellid. Annals of the Entomological Society of America, 107(2): 468-474.

Gkounti, V.T., Savopoulou-Soultani, M., Milonas, P.G. 2014. Asymmetrical intraguild predation between natural enemies of the citrus mealybug. Entomologia Experimentalis et Applicata, 151 ( 2 ) pp. 122 – 127.

Martinou A.F., Raymond B., Milonas P.G., Wright D.J. 2010. Impact of intraguild predation on parasitoid foraging behaviour. Ecological Entomology 35, 183–189.

A.F. Martinou, P.G. Milonas, D.J. Wright. 2009. Patch residence decisions made by Aphidius colemani in the presence of a facultative predator. Biological Control, 49:234-238.

 1. Αναπαραγωγική Συμπεριφορά εντόμων (Reproductivebiology)

Πρόσφατα ο ρόλος της ηλικίας των αρσενικών και των προηγούμενων συζεύξεων στην επιτυχή σύζευξη των αρσενικών απέκτησε σημαίνοντα ρόλο στη θεωρία της σεξουαλικής επιλογής (sexual selection). Κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα άμεσα οφέλη που τα αρσενικά προσδίδουν κατά τη σύζευξη στα θηλυκά, μπορούν να συγκριθούν με τα έμμεσα οφέλη που απολαμβάνουν τα θηλυκά από την επιλογή και σύζευξη με αρσενικά. Στα άμεσα οφέλη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αυξημένη διάρκεια ζωής των θηλυκών, αυξημένη γονιμότητα και ωοπαραγωγή. Στα έμμεσα οφέλη περιλαμβάνονται τα «καλά γονίδια» που παίρνει το θηλυκό από το αρσενικό, «ελκυστικούς αρσενικούς απογόνους» κ.α.. Συνήθως τα άμεσα οφέλη θεωρούνται «μεγαλύτερα» από τα έμμεσα. Ωστόσο, πολλές εργασίες πάνω στο θέμα και κυρίως σε λεπιδόπτερα δείχνουν πως το θέμα είναι περισσότερο πολύπλοκο. Σύζευξη με χαμηλής ποιότητας αρσενικά είναι πιθανό να έχει υψηλό κόστος (fitness cost) για τα θηλυκά άτομα. Ωστόσο, τα θηλυκά μπορεί να δεχτούν τα χαμηλής ποιότητας αρσενικά για να εξασφαλίσουν τουλάχιστον μια σύζευξη, και/ή να αποφύγουν το κόστος αντίστασης στα αρσενικά. Επιπρόσθετα, τα θηλυκά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια στρατηγική δυναμικής βελτιστοποίησης με επανασύζευξη για να αντισταθμίσουν την σύζευξη με τα χαμηλής ποιότητας αρσενικά.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Milonas, PG; Farrell, S.; Andow, D. 2011. Experienced males have higher mating success than virgin males despite fitness costs to females. Behavioral Ecology and Sociobiology, 65: (6), 1249-1256.

Milonas, P.G. and D.A. Andow. 2010. Virgin male age and mating success in Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae). Animal Behavior 79: 509-514.

 1. Χημική οικολογία εντόμων

Στο αντικείμενο της χημικής οικολογίας το εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης του ΜΦΙ δραστηριοποιείται κυρίως στην εφαρμογή των φερομονών φύλου για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των εντόμων εχθρών (φερομονικές παγίδες, παρεμπόδιση σύζευξης). Επίσης, εξετάζεται στο εργαστήριο η συμπεριφορά των φυσικών εχθρών και πως αυτή επηρεάζεται από σημειοχημικές ουσίες. Για παράδειγμα τα ωοπαρασιτοειδή Trichogramma είναι γνωστό πως βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε σημειοχημικές ουσίες που προέρχονται από το ενήλικο στάδιο του ξενιστή (φερομόνες) και λιγότερο στο στάδιο του αυγού που είναι ο πραγματικός στόχος τους. Η ανίχνευση της φερομόνης φύλου είναι δυνατό να οδηγήσει σε αυξημένη δραστηριότητα των παρασιτοειδών Trichogramma σε μία περιοχή όπου υπάρχουν αυγά του ξενιστή τους και τελικά να οδηγήσει σε μεγαλύτερα επίπεδα παρασιτισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις

 1. E.M. Hegazi, M.A. Konstantopoulou, P. Milonas, A. Herz, W.E. Khafagi, A. Zaitun, S. Mostafa, I. Helal, and S. El-Kemny, B.E. Mazomenos. 2007. Mating disruption of the jasmine moth Palpita unionalis (Lepidoptera: Pyralidae) using the two pheromone components blend: A case study over three consecutive olive growing seasons in Egypt. Crop Protection 26: 837–844.
 2. Milonas P.G., Konstantopoulou M. and Mazomenos B. 2009. Kairomonal effect of sex pheromone components of two Lepidopteran olive pests on Trichogramma wasps. Insect Science, 16:131-136.
 3. P. G. Milonas, A. F. Martinou, D. Ch. Kontodimas, F. Karamaouna and M. A. Konstantopoulou. 2009 Attraction of different Trichogramma species to olive moth sex pheromone. Annals of Entomological Society of America 102:1145-1150.
 4. Milonas PG., D. Ch. Kontodimas, A. Michaelakis, D. G. Raptopoulos, and M. A. Konstantopoulou. 2010. Optimization of pheromone trapping method for click beetles, Agriotes sp. (Coleoptera: Elateridae) in Greece. Phytoparasitica, 38: 429–434.

Τρέχοντα Έργα που υλοποιούνται στο εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης

1. ΕΣΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (Trichoindo) 2014-2015 «Αξιοποίηση επαγόμενων φυτικών πτητικών από παρασιτοειδή Trichogramma». Συντονιστής φορέας ΜΦΙ. http://www.trichoindo.gr

2. ΓΓΕΤ Διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Ουγγαρίας 2012-2013 Study of insect pest invasions, by focusing on scale insects (Hemiptera: Coccoidea) in southern part of the European Union in relation with climate change. Συντονιστής φορέας ΜΦΙ. www.bpi.gr

3. LIFE CONOPS 2012-2017 Development & demonstration of management plans against -the climate change enhanced- invasive mosquitoes in S. Europe. Συντονιστής φορέας ΜΦΙ. http://www.conops.gr/

4. FP7 (PalmProtect) 2012-2015 Strategies for the eradication and containment of the invasive pests Rhynchophorus ferrugineus Olivier and Paysandisia archon Burmeister. Συντονιστής φορέας DEFRA https://secure.fera.defra.gov.uk/palmprotect/index.cfm

5. PestPractice (Leonardo) 2013-2015 Advancing work safety for pest control workers. Συντονιστής φορέας ΜΦΙ http://www.pestpractice.eu/

6. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 2011-2014 Εκτέλεση επισκοπήσεων (Surveys) για την αναγνώριση προστατευομένων ζωνών από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας. Συντονιστής φορέας ΜΦΙ http://www.bpi.gr/section.aspx?id=2&subid=233

Επιλεγμένα Έργα που υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης

1. LIFE ECOPEST 2009-2012 Strategic plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem. Χρηματοδότηση: European Union (EcoPest LIFE). Συντονιστής φορέας: ΜΦΙ. http://www.ecopest.gr

2. LIFE Hydrosense 2010-2012 “Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού”. Συντονιστής φορέας: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. http://www.hydrosense.org/

3. FP7 PlantHeal 2009-2011 Development of Benaki Phytopathological Institute as a Centre of Excellence in Plant Health and Crop Protection. Χρηματοδότηση: European Union (FP7-REGPOT-2008-1). Συντονιστής φορέας: ΜΦΙ. http://bpi-plantheal.gr/index.php

4. Hellenic Aid 2010-2011 Βελτιστοποίηση του συστήματος καλλιέργειας της ελιάς στην Παλαιστίνη» Συντονιστής φορέας: ΜΦΙ. www.bpi.gr

Ερευνητές

milonas

Δρ Παναγιώτης Μυλωνάς
PhD, 2002, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τεχνικό Προσωπικό

Γεώργιος Παρτσινέβελος
MSc, University of Newcastle, UK
Μεταδιδάκτορες
nikos

Δρ Νικόλαος Παπανικολάου
PhD, 2013, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
milonas

Δρ Ειρήνη Αναστασάκη
PhD, 2014, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρώην μέλη Εργαστηρίου

Δρ Κέλλυ Μαρτίνου, Cyprus University of Technology

Δρ Νατάσα Φύτρου,

Δρ Βασιλική Γκουντή, Chemical Ecology, Plant Protection Biology, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Gkounti, V.T., Savopoulou-Soultani, M., Milonas, P.G. 2014. Asymmetrical intraguild predation between natural enemies of the citrus mealybug. Entomologia Experimentalis et Applicata, 151 ( 2 ) pp. 122 – 127.
 2. N. E. Papanikolaou, P. G. Milonas, D., N. Demiris, D. Papachristos and Y. G. Matsinos. 2014. Digestion Limits the Functional Response of an Aphidophagous Coccinellid. Annals of the Entomological Society of America, 107(2): 468-474.
 3. Panagiotis G. Milonas , Dimitrios Ch.Kontodimas, Angélique F. Martinou. 2011. A predator’s functional response: influence of prey species and size. Biological Control, 59: 141-146. doi: 10.1016/j.biocontrol.2011.06.016.
 4. Milonas, PG; Farrell, S.; Andow, D. 2011. Experienced males have higher mating success than virgin males despite fitness costs to females. Behavioral Ecology and Sociobiology, 65: (6), 1249-1256.
 5. Milonas, P.G. and D.A. Andow. 2010. Virgin male age and mating success in Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae). Animal Behavior 79: 509-514.
 6. Martinou A.F., Raymond B., Milonas P.G., Wright D.J. 2010. Impact of intraguild predation on parasitoid foraging behaviour. Ecological Entomology 35, 183–189.
 7. P. G. Milonas, A. F. Martinou, D. Ch. Kontodimas, F. Karamaouna and M. A. Konstantopoulou. 2009 Attraction of different Trichogramma species to olive moth sex pheromone. Annals of Entomological Society of America 102:1145-1150.
 8. A.F. Martinou, P.G. Milonas, D.J. Wright. 2009. Patch residence decisions made by Aphidius colemani in the presence of a facultative predator. Biological Control, 49:234-238.
 9. S. S. Andreadis, F. Álvarez-Alfageme, I. Sánchez-Ramos, T. J. Stodola, D. A. Andow, P. G. Milonas, M. Savopoulou-Soultani, and P. Castañera. 2007. Frequency of Resistance to Bacillus thuringiensis Toxin Cry1Ab in Greek and Spanish Population of Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae). J. Econ. Entomol. 100 (1): 195–201.
 10. E.M. Hegazi, M.A. Konstantopoulou, P. Milonas, A. Herz, W.E. Khafagi, A. Zaitun, S. Mostafa, I. Helal, and S. El-Kemny, B.E. Mazomenos. 2007. Mating disruption of the jasmine moth Palpita unionalis (Lepidoptera: Pyralidae) using the two pheromone components blend: A case study over three consecutive olive growing seasons in Egypt. Crop Protection 26: 837–844.
 11. Herz A, Hassan, S.A., Hegazi, E., Khafagi, W.E., Nasr, F.N., Youssef, A.I., Agamy, E., Blibech, I., Ksentini, I., Ksantini, M., Jardak, T., Bento, A., Pereira, J.A., Torres, L., Souliotis, C., Moschos, T., Milonas, P. 2007. Egg parasitoids of the genus Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae) in olive groves of the Mediterranean region. Biological Control 40: 48-56.
 12. Basilis E. Mazomenos, Christos A. Athanasiou, Nickolas. Kavalieratos and Panagiotis Milonas. 2004.Evaluation of the major female Eurytoma amygdali sex pheromone components, (Z,Z)-6,9-tricosadiene and (Z,Z)-6,9-pentacosadiene for male attraction in field tests. J. Chem. Ecol. 30:1245–1255.

Για πλήρη κατάλογο δημοσιεύσεων πατήστε εδώ