Εργαστήριο Γεωργικής εντομολογίας

Κύρια πεδία επιστημονικής δραστηριότητας και έρευνας του εργαστηρίου

  • Έρευνα επί της μορφολογίας, μορφομετρίας, συστηματικής, φυλογενέσεως, βιοποικιλότητας, ζωογεωγραφίας, χωροχρονικής κατανομής, βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς εντόμων οικονομικής σημασίας
  •  Έρευνα επί της αναπτύξεως και της εφαρμογής μεθόδων καταπολεμήσεως (φυσική, βιολογική, βιοτεχνική και συνδυασμοί τους) εντομολογικών εχθρών σε διάφορες καλλιέργειες και σε αποθηκευμένα τρόφιμα
  • Συμβολή στην φυτοπροστασία κατά επιζήμιων εντόμων με την έρευνα για την ανάπτυξη εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων
  • Εκτέλεση διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων
  • Εκτροφές ειδών εντόμων προς πειραματισμό
  • Συντονισμός και διεξαγωγή μέρος των εργασιών του προγράμματος του ΥπΑΑΤ «Εκτέλεση επισκοπήσεων (Surveys) για την αναγνώριση προστατευμένων ζωνών από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας». Διεξάγονται επισκοπήσεις για τα έντομα Anoplophora chinensis , Anthonomus grandis, Bemisia tabaci, Diabrotica virgifera virgifera, Dryocosmus kuriphilus, Liriomyza trifolii, Liriomyza huidobrenis, Helicoverpa armigera, Paysandisia archon, Rhynchophorus ferrugineus, Spodoptera littoralis και Tuta absoluta.
  • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγόμενων φυτών και φυτικών προϊόντων
  • Εργαστηριακή εξέταση και παροχή οδηγιών, δειγμάτων προσβεβλημένων φυτών και γεωργικών προϊόντων
  • Συμμετοχή σε διεθνείς ομάδες εργασίας
  • Εκπονήσεις προπτυχιακών-μεταπτυχιακών μελετών, πρακτικής ασκήσεως φοιτητών