Εργαστήριο Xημικού ελέγχου γεωργικών φαρμάκων

Οι κύριοι άξονες των επιστημονικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου  Γεωργικών Φαρμάκων είναι ο χημικός έλεγχος και ο έλεγχος της τύχης και συμπεριφοράς στο περιβάλλον των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) και των  βιοκτόνων προϊόντων (βπ) για έγκριση κυκλοφορίας τους τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο εργαστηριακός χημικός έλεγχος φπ και βπ μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά και η σχετική έρευνα. Το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά, σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικούς φορείς (ΓΓΕΤ) και ιδιωτικούς φορείς.
Πιο συγκεκριμένα ο χημικός έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση μελετών όσον αφορά στην ταυτότητα, τις φυσικοχημικές ιδιότητες, τις μεθόδους προσδιορισμού της δραστικής ουσίας καθώς και τις μεθόδους ανάλυσης υπολειμμάτων φπ σε διάφορα υποστρώματα (φυτά, φυτικά προϊόντα, τρόφιμα, ζωοτροφές, έδαφος, νερό και αέρας) για έγκριση κυκλοφορίας τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ακόμη στο Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων μελετάται η τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον που έχει ως κύριο αντικείμενο την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την χρήση των δραστικών ουσιών των φπ και βπ στα πλαίσια της έγκρισης κυκλοφορίας τους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, εξετάζονται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στα εδάφη, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά και στην ατμόσφαιρα με χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας και έγκυρων και εγκεκριμένων μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης συγκεντρώσεων στα διάφορα υποστρώματα.
Στο Εργαστήριο διεξάγονται και μελέτες για τον προσδιορισμό του ποσοστού σκόνης σε επενδεδυμένο σπόρο στα πλαίσια της Οδηγίας 2010/21/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιπλέον, μια από τις κύριες δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι ο έλεγχος αγοράς για την εξακρίβωση της ποιότητας των γεωργικών φαρμάκων που διακινούνται στη χώρα μας.
Η επιστημονική εξειδίκευση του προσωπικού του εργαστηρίου έχει σαν αποτέλεσμα τη συμμετοχή του και σε άλλες δραστηριότητες εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος.
Από το 2004 το Εργαστήριο ξεκίνησε να εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά τις πειραματικές τους δοκιμές και σήμερα είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά ISO IEC 17025:2005 (αριθμός πιστοποιητικού:606), για τη διενέργεια μιας σειράς πειραματικών δοκιμών.

Κύρια πεδία έρευνας σήμερα

Οι κύριοι τομείς ερευνητικής και επιστημονικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου αφορούν στην:

  • Ανάπτυξη και επικύρωση πολυδύναμων μεθόδων (multipesticide methods) για αναλύσεις φπ όσον αφορά στον έλεγχο της περιεκτικότητας σε δραστική ουσία.
  • Ανάπτυξη και επικύρωση πολυδύναμων μεθόδων (multi residue) για αναλύσεις υπολειμμάτων φπ σε δείγματα εδάφους με χρήση των τεχνικών της υγρής και αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (LC, GC-MS/MS).
  • Ανάπτυξη μεθόδων για μελέτες σταθερότητας σε νανογαλακτώματα.
  • Μελέτες μηχανισμού φωτοδιάσπασης φπ
  • Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φπ σε κενά συσκευασίας, τα οποία έχουν υποστεί τη διαδικασία της τριπλής έκπλυσης.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων μετέχει σε  εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως η επίβλεψη φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ για τη διενέργεια πρακτικής εξάσκησης, η επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ και η κατάρτιση  αγροτών και γεωπόνων.