Τα παρασιτοειδή αυγών είναι γνωστό ότι αξιοποιούν πλήθος σηματοχημικών ουσιών στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους ξενιστές τους. Τα σηματοχημικά αυτά συχνά προέρχονται από πηγές ευκολότερα ανιχνεύσιμες από ότι τα ίδια τα αυγά που είναι το στάδιο που επιτίθενται τα ωο-παρασιτοειδή. Για παράδειγμα είναι γνωστό ότι έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται στη φερομόνη του ξενιστή τους ή σε πτητικές ενώσεις από το ίδιο το φυτό. Στο συγκεκριμένο έργο θα εξετασθεί η παραγωγή πτητικών ενώσεων από φυτά τομάτας μετά την ωοτοκία από το έντομο T. absoluta και κατά πόσο τα πτητικά αυτά είναι αντιληπτά από παρασιτοειδή του γένους Trichogramma και κατεπέκταση πως επηρεάζεται η συμπεριφορά τους όταν εκτίθενται σε αυτές τις πτητικές ουσίες. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί εργαστηριακή εκτροφή του T. absoluta. Φυτά τομάτας που θα φέρουν ωοτοκία από T. absoluta θα χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των πτητικών ουσιών. Οι πτητικές ουσίες που θα ανιχνεύονται με χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας θα εξετάζονται σε πειράματα ηλεκτροφυσιολογίας (GC-EAD) και συμπεριφοράς (ολφακτόμετρο) των παρασιτοειδών στο εργαστήριο.

 Η αναγνώριση πτητικών ενώσεων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παρασιτοειδών αυγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πληθυσμιακό έλεγχο των φυτοφάγων ξενιστών των παρασιτοειδών.