Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ)

Επιστημονικά Περιοδικά
Chemical Senses
Journal of Chemical Ecology
Chemoecology
PLOS One

Επιστημονικές εταιρίες
International Society of Chemical Ecology
Asia-Pacific Association of Chemical Ecologists

Πανεπιστήμια-Ιδρύματα Έρευνας
MaxPlank Chemical Ecology
Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution
Angewandte Zoologie / Ökologie der Tiere, Institut für Biologie, Freie Universität Berlin, Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie
Penn State Center for Chemical Ecology
Cornell University, Chemical Ecology Group