Ε.Ε.1. Συλλογή, απομόνωση και ταυτοποίηση των επαγόμενων από την ωοθεσία πτητικών ουσιών

Στόχος της παραπάνω ενότητας είναι η συλλογή των πτητικών επαγόμενων από την ωοθεσία Tuta absoluta με χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών με ικανότητα προσρόφησης ενός ευρύτερου φάσματος ουσιών. Τα φυτά της τομάτας με και χωρίς απόθεση αυγών από το έντομο T. absoluta βρίσκονται κλεισμένα σε κατάλληλους θαλάμους συλλογής. Η συλλογή θα πραγματοποιηθεί με τεχνικές κατανομής στην υπερκείμενη αέρια φάση με (dynamic headspace) ή χωρίς την κυκλοφορία αέρα (static headspace). Στη συνέχεια, η απομόνωση και ταυτοποίηση των πτητικών ουσιών θα γίνει με αέρια χρωματογραφία (Gas chromatography) συνδυασμένη με κατάλληλους ανιχνευτές, κυρίως φασματογράφων μάζας απλού και τριπλού τετραπόλου για μεγαλύτερη ευαισθησία και δυνατότητα ταυτοποίησης με κατάλληλες βιβλιοθήκες φασμάτων. Εμπλεκόμενα μέλη της Επιστημονικής ομάδας στην Ε.Ε.1 είναι ο Δρ Γεώργιος Μπαλαγιάννης Χημικός, Ερευνητής Γ’ (Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων) και η Δρ Ειρήνη Αναστασάκη, Γεωπόνος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια.

Ε.Ε.2. Ηλεκτροαντενογραφία

Κατά την ενότητα αυτή θα μελετηθεί κατά πόσο οι πτητικές ουσίες που επάγονται από φυτά τομάτας μετά την ωοτοκία από το έντομο T. absoluta είναι αντιληπτά από παρασιτοειδή του γένους Trichogramma. Οι πτητικές ουσίες θα αναλυθούν με αέρια χρωματογραφία σε συνδυασμό με ηλεκτροαντενογραφικό ανιχνευτή (Electro-Antennographical Detector -EAD) και ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (Flame Ionization Detector -FID). Στο EAD, τοποθετείται η κεραία του εντόμου ή ολόκληρο το έντομο όταν πρόκειται για μικρού μεγέθους έντομα, σε ρυθμιστικό διάλυμα και εφάπτεται σε δύο πόλους ώστε να δημιουργείται κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα. Κατά την επεξεργασία του δείγματος οι ενώσεις που θα αντιλαμβάνονται από τα κύτταρα της κεραίας θα καταγράφονται από τον ανιχνευτή ως ηλεκτρικά σήματα. Το ενισχυμένο ηλεκτρικό αποτελέσματα, τόσο του FID όσο και της κεραίας απεικονίζονται ταυτόχρονα σε σχέση με το χρόνο. Με τη μέθοδο αυτή πραγματοποιείται μια διαλογή των ενώσεων, οι οποίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παρασιτοειδών αυγών του γένους Trichogramma. Εμπλεκόμενα μέλη της Επιστημονικής ομάδας στην Ε.Ε.2 είναι ο Δρ Παναγιώτης Μυλωνάς Γεωπόνος-Eντομολόγος (Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης), ο Δρ Αντώνης Μιχαηλάκης Γεωπόνος-Eντομολόγος, Ερευνητής Β΄ (Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας), η Δρ Ειρήνη Αναστασάκη, Γεωπόνος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια και ο Δρ Νίκος Παπανικολάου, Γεωπόνος-Εντομολόγος, μεταδιδακτορικός ερευνητής.

Ε.Ε.3. Βιοδοκιμές συμπεριφοράς

Ο στόχος των βιοδοκιμών συμπεριφοράς είναι να αποδείξουν την πραγματική συμπεριφορά που οι παραπάνω ουσίες προκαλούν στον οργανισμό. Το αν θα είναι δηλαδή προσελκυστικές ή απωθητικές για τον οργανισμό στόχο. Για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των παρασιτοειδών άτομων του γένους Trichogramma έναντι των πτητικών ενώσεων που επάγονται από την ωοτοκία των ατόμων του T. absoluta, θα χρησιμοποιηθούν βιοδοκιμές διπλής επιλογής σε δύο τύπους ολφακτομέτρων. Το στατικό ολφακτόμετρο διπλού θαλάμου και το ολφακτόμετρο τύπου Υ. Το στατικό ολφακτόμετρο αποτυπώνει πιθανή συμπεριφορά παραμονής σε ένα σημείο και εντατικοποίηση της συμπεριφοράς εντοπισμού του ξενιστή, ενώ το ολφακτόμετρο τύπου Υ αποτυπώνει συμπεριφορά προσέλκυσης ή απώθησης προ/από το ερέθισμα. Εμπλεκόμενα μέλη της Επιστημονικής ομάδας στην Ε.Ε.3 είναι ο Δρ Παναγιώτης Μυλωνάς, Γεωπόνος-Εντομολόγος (Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης), ο Δρ Αντώνης Μιχαηλάκης, Γεωπόνος-Εντομολόγος, Ερευνητής Β΄ (Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας) και ο Δρ Νίκος Παπανικολάου, Γεωπόνος-Εντομολόγος, μεταδιδακτορικός ερευνητής.

Ε.Ε.4. Διάχυση αποτελεσμάτων

Μέσα από την ιστοσελίδα του έργου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα βρίσκουν πληροφορίες για το έργο, την πορεία υλοποίησης και περιγραφή των δραστηριοτήτων και παραδοτέων. Η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου θα επιτευχθεί μέσω δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, σε παρουσιάσεις σε συνέδρια, ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, διοργάνωση ημερίδας. Εμπλεκόμενα μέλη της Επιστημονικής ομάδας στην Ε.Ε.4 είναι ο Δρ Παναγιώτης Μυλωνάς, Γεωπόνος-Eντομολόγος (Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης), ο Δρ Αντώνης Μιχαηλάκης, Γεωπόνος-Eντομολόγος, Ερευνητής Β΄ (Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας), ο Δρ Γεώργιος Μπαλαγιάννης Χημικός, Ερευνητής Γ’ (Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων), η Δρ Ειρήνη Αναστασάκη, Γεωπόνος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια και ο Δρ Νίκος Παπανικολάου, Γεωπόνος-Εντομολόγος, μεταδιδακτορικός ερευνητής.