Ε.Ε.1. Συλλογή, απομόνωση και ταυτοποίηση των επαγόμενων από την ωοθεσία πτητικών ουσιών
Ε.Ε.2. Ηλεκτροαντενογραφία
Ε.Ε.3. Βιοδοκιμές συμπεριφοράς
Ε.Ε.4. Διάχυση αποτελεσμάτων