Τα φυτά της τομάτας εκλύουν διαφορετικό μίγμα πτητικών ουσιών μετά από ωοτοκία από Tuta absoluta

Δείτε περισσότερα

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874390015300252